เกี่ยวกับโรงพยาบาล
  สาส์นประธานกรรมการ

 
  เกี่ยวกับโรงพยาบาล : สาส์นประธานกรรมการ

 

สาส์นประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด

18 ปีมาแล้วที่โรงพยาบาลบางมดได้เปิดให้บริการ รักษาแก่ประชาชนชาวบางมดและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยยึดมั่นในนโยบายด้านคุณภาพ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ใช้บริการมาโดยตลอด ทำให้โรงพยาบาล ได้รับความเชื่อภือจากผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

การนำระบบมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางการดำเนิน งานเป็นสิ่งยีนยันได้ถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการ พัฒนาการบริการสู่มาตรฐานสากล และถือเป็นเรื่อง น่ายินดีที่โรงพยาบาลบางมดสามารถผ่านการตรวจ

ระเมิน ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 เพราะความสำเร็จในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้บริการ และจะเป็นรากฐานสำคัญของการก้าวต่อไป สู่มาตรฐานที่สูงยิ่งๆ ขึ้นในอนาคต


     ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
( ประธานกรรมการบริษัท )สาส์นประธานกรรมการ

บริการด้านการรักษาพยาบาลมีความสำคัญยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและสุขภาพ โรงพยาบาลบางมด จึงถือเป็นภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องบริการอย่าง มีประสิทธิภาพและในราคาที่ยุติธรรม

ด้วยการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำและรวดเร็วด้วย คณะแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญพร้อม เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การได้รับรองระบบ คุณภาพมาตรฐาน ISO 9002

เป็นการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้ บริการได้ว่า ทุกท่านจะได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลอย่างสม่ำเสมอ

โรงพยาบาลบางมดยังคงมุ่งมั่นในการก้าวต่อไป เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงพยาบาล ให้สูงยิ่งๆชึ้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสู่ HA (Hospital Accreditation) จากความ ร่วมมือร่วมใจอันดียิ่งของทุกฝ่าย จะเป็นแรงผลักดันให้โรงพยาบาลบางมดสัมฤทธิ์ผลสู่ ความสำเร็จในไม่ช้านี้


นายเแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล
   ( ประธานกรรมการบริหาร )