เกี่ยวกับโรงพยาบาล
  นโยบาย

 
  เกี่ยวกับโรงพยาบาล : นโยบาย

 

" มุ่งมั่นมาตรฐาน สร้างสรรผลงาน บริการประทับใจ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "
โรงพยาบาลบางมด มีนโยบายหลักในการให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบแก่ประชาชนทุกระดับ ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในด้านแพทย์และบุคลากรที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยมีการจัดเตรียมแพทย์เฉพาะทางไว้คอยดูแลคนใข้อย่างใกล้ชิด ได้แก่ อายุรกรรมทรวงอกและปอด อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรมประสาทและสมอง อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมผิวหนัง ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมโสต ศอนาสิก และลาริงซ์ กุมารเวชกรรม สูตินารีเวชกรรมและจักษุ(ตา) มีการคัดสรรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาคอยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านบริการ ทั้งพยาบาลวิชาชีพ(เฉพาะทาง) นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และอื่นๆ

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังได้จัดเตรียมเคื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นได้ในการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียดแม่นยำและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิเช่น - CT SCAN เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถถ่ายภาพอวัยวะภายในได้อย่างละเอียด รวดเร็วและแม่นยำ
- Automated Chem Analyzer และ Automated Cell Counter เครื่องมือวัดตรวจวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้
- Exercise Stress Test การตรวจสภาพเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและประสิทธืภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย
- Doppler-Echo Cardiogram เครื่องตรวจหัวใจด้วยเสียงสะท้อนเอคโคส์
- เครื่องไตเทียม มีประสิทธืภาพสูงในการฟอกไลหิต
- เครื่องตรวจส่งเอ็กซเรย์ดิจิตอล C-arm เครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อเปรียบเทียบแนวการต่อกระดูกทั้งก่อนทำและหลังทำ
- Ultrasonic Liposuction เครื่องสลายไขมันใต้ผิวหนังและดูดไขมัน โดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคโดยไม่ต้องผ่าตัด
- เครื่องตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร สำหรับรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
- กล้องผ่าตัด Microscope ช่วยในการต่อหลอดเลือดและเส้นประสาท


  คณะกรรมการโรงพยาบลบางมด (คณะกรรมกรชุดปัจจุบัน)

    

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
2. น.พ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล
3. ร.ศ.พญ.เกศรา อัศดามงคล
4. นางศรีวัฒนา อัศดามงคล
5. นายอมรวิทย์ จารุเธียร
6. น.พ.ศักดา เบญจศิล
7. น.พ.พิทยาพล รัตนะ
8. น.พ.พิจิตต์ กนกเวชยันต์
9. น.พ.สุพัฒน์ เตรียมอมรวุฒิ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ