เกี่ยวกับโรงพยาบาล
  ประวัติความเป็นมา

 
  เกี่ยวกับโรงพยาบาล : สาส์นประธานกรรมการ

 

ประวัติความเป็นมา

โรงพบาบาลบางมด ถือกำเนิดขึ้นเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในย่านถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) ซึ่งพัฒนาและปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โรงพยาบาลบางมด ได้เริ่มจากคลินิก ขยายเป็นโพลิคลินิก ด้วยประสบการณ์และ ชื่อเสียงที่สั่งสมมา คณะผู้บริหารขึงเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาล บางมดขนาด 100 เตียงขึ้นเมื่อปี 2530 โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท โรงพบาบาลบางมด จำดัดมี

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธานกรรมการบริษัท
นายแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล เป็นประธานกรรมการบริหาร
รศ.พญ.เกศรา อัศดามงคล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ในปี 2538 ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก ในการก่อตั้งโรงพยาบาลบางมด คือเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปในย่านถนนพระราม 2 และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่และผู้ประกอบอาชีพ ผู้สัญจรไปมาเป็นประจำ

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลบางมด ยังเล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัย ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานและสถานประกอบการ จึงได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคม และกองทุนทดแทนของรัฐบาล

โรงพยาบาลบางมดจัดแพทย์เฉพาะสาขาไว้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำการรักษา ผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์แพทย์ที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครันเช่น เครื่องอัตราซาวนด์ เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องสลายนิ่ว เครื่อง ตรวจคลื่นหัวใจ และเปิดบริการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเช่น ศูนย์อุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ศัลยกรรมความงาม คลินิกเด็กผอม

นอกจากนี้แล้วโรงพยาบาลบางมดได้ขยายสาขาเพื่อเพื่มการให้บริการประชาชนอย่าง ที่วถึงได้แก่ โรงพยาบาลบางมด 2 ตั้งอยู่ที่ถนนเดียวกันในฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ และ โรงพยาบาลยางมด 3 ตั่งอยู่ที่ถนนเอกชัย แขวงบางบอน รวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ออกให้บริการตามชุมชน, โรงงานต่างๆตลอดจนหน่วยงานราชการและยังจัด โครงการศัลยกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ใบหน่าพิการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสที่ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ได้รับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในปัจจุบันโรงพยาบาลบางมดพรั่งพร้อมในด้านการบริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขามากกว่า 100 ท่าน ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงจากโรงเรียนแพทย์และจาก ต่างประเทศทั้งนี้โรงพยาบาลบางมดพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้เข้าสู่ ระบบคูณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2000

วิสัยทัศน์

ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าทันกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการ แพทย์ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งๆ ขี้นไป

ภารกิจ

โรงพยาบาลยางมดมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ เพื่อ ให้ผู้มาใช้บริการกลับมามีสุขภาพที่ดีโดยเร็ว