กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน
กรอกประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวและข้อมูลติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล ::  
  * กรุณาระบุ คำนำหน้าให้ถูกต้อง กรณีอื่นๆ ให้ระบุด้วย เช่น ว่าที่ร้อยตรี แล้วตามด้วย ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน ::  
เช่น 9655322114523
วันที่ออกบัตร ::  
วัน เดือน พ.ศ.
วันที่หมดอายุบัตร ::  
วัน เดือน พ.ศ.
วันเกิด ::  
วัน เดือน พ.ศ. * วันเดือนปีเกิดในส่วนนี้จะถูกนำไปคำนวนอายุของท่าน
 
เพศ ::  
ชาย หญิง

อายุ ::  

สถานะสมรส ::  
ส่วนสูง ::  
น้ำหนัก ::  
สัญชาติ ::  
ศาสนา ::  
ที่อยู่ปัจจุบัน ::  
 
* ที่อยู่ไม่ต้องระบุจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ ให้เลือกตรงช่องด้านล่าง เพื่อเลือกจังหวัด และรหัสไปรษณีย์
ตัวอย่าง 191/2 ซอยเพชรเกษม 108 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
จังหวัด ::  
เขตพื้นที่ ::  
( * เฉพาะ กรุงเทพฯ กรุณาเลือกเขตพื้นที่ )
รหัสไปรษณีย์ ::  
โทรศัพท์ ::  
  ให้ระบุหมายเลขอย่างน้อย 9 หลักเท่านั้น การระบุหมายเลขที่ถูกต้อง เช่น 5144463 ถ้ามีหมายเลขต่อให้ใส่ - ตามด้วยหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ::  
08-
  ให้ระบุหมายเลข 8 หลักเท่านั้น ห้ามมีขีด - การระบุหมายเลขที่ถูกต้อง เช่น 95144463
E-Mail ::  
ประเภทการสมัคร ::  
บุคคลทั่วไป  
 
  แพทย์,พยาบาล,เภสัชกร,นักรังสีเทคนิค,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด    
  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์    
สถานภาพทางทหาร ::  
   
รูปถ่ายหน้าตรง ::  
* ไฟล์ JPG,GIF ที่มีขนาดไม่เกิน 20 KB size 118x157  
     
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
สาขาวิชาชีพ ::  
* ระบุสาขาวิชาชีพที่ท่านสนใจสมัคร ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในบริการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน
ตำแหน่งงาน ::  
1. * เลือกตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัครอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง
2.
  3.
ลักษณะงาน ::  
งานประจำ (Full time)
งานนอกเวลา (Part time)
  นักศึกษาฝึกงาน (Training)
เงินเดือนที่ต้องการ ::  
บาทขึ้นไป
ประวัติการศึกษา
  1)  
ระดับการศึกษา ::  
ชื่อสถานศึกษา ::  
วุฒิการศึกษา ::  
สาขาวิชา ::  
ปีที่สำเร็จการศึกษา ::  
เกรดเฉลี่ย ::  
 
2)
 
ระดับการศึกษา ::  
ชื่อสถานศึกษา ::  
วุฒิการศึกษา ::  
สาขาวิชา ::  
ปีที่สำเร็จการศึกษา ::  
เกรดเฉลี่ย ::  
 
3)
 
ระดับการศึกษา ::  
ชื่อสถานศึกษา ::  
วุฒิการศึกษา ::  
สาขาวิชา ::  
ปีที่สำเร็จการศึกษา ::  
เกรดเฉลี่ย ::  
รูป Transcript ล่าสุด ::  
* ไฟล์ JPG,GIF
     
   
ประสบการณ์ทำงาน ปี
  1)
ระยะเวลา ::  
ตั้งแต่   ถึง  พ.ศ.
ชื่อบริษัท ::  
ที่อยู่ติดต่อ ::  
ตำแหน่ง ::  
เงินเดือน ::  
หน้าทีที่รับผิดชอบและผลงาน ::  
  2)
ระยะเวลา ::  
ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง  พ.ศ.
ชื่อบริษัท ::  
ที่อยู่ติดต่อ ::  
ตำแหน่ง ::  
เงินเดือน ::  
หน้าทีที่รับผิดชอบและผลงาน ::  
  3)
ระยะเวลา ::  
ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง  พ.ศ.
ชื่อบริษัท ::  
ที่อยู่ติดต่อ ::  
ตำแหน่ง ::  
เงินเดือน ::  
หน้าทีที่รับผิดชอบและผลงาน ::  
การฝึกอบรม
  1)  
ระยะเวลา ::  
ตั้งแต่    ถึง 
สถาบันอบรม ::  
หลักสูตร ::  
  2)  
ระยะเวลา ::  
ตั้งแต่    ถึง 
สถาบันอบรม ::  
หลักสูตร ::  
  3)  
ระยะเวลา ::  
ตั้งแต่    ถึง 
สถาบันอบรม ::  
หลักสูตร ::  
ความสามารถทางภาษา ::  
ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
อังกฤษ
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้พิมพ์ดีด ::  
ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ ::  
รถยนต์     รถจักรยานยนต์     รถบรรทุก    อื่นๆ
มีพาหนะส่วนตัีว ::  
รถยนต์     รถจักรยานยนต์     รถบรรทุก    อื่นๆ
ใบอนุญาตขับขี่ ::  
รถยนต์     รถจักรยานยนต์     รถบรรทุก    อื่นๆ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ ::  
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ
และประสบการณ์อื่นๆ ::  
บุคคลอ้างอิง ::  

* เช่น นายสมหวัง มากมี IT Manager บริษัทไทยสมบัติ จำกัด 123/36 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม 10150
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากทางบริษัทตรวจสอบและพบว่าข้อมูลเป็นความเท็จ ข้าพเจ้ายินดีให้ทางบริษัทมีสิทธิบอกเลิกจ้างโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
ยอมรับ       ไม่ยอมรับ