บริการผู้ป่วยภายใน
  ประเภทห้องพัก
  การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
  การบริการห้องปฏิบัติการณ์
  การบริการรังสีวิทยา
  การบริการกายภาพบำบัด

 
  บริการ : บริการผู้ป่วยภายใน
 
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่พักในโรงพยาบาลโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษ ดูแล อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง


ประเภทห้องพัก
- ห้อง VIP
- ห้องพิเศษเดี่ยว
- ห้องพิเศษรวม
- ห้องผู้ป่วยวิกฤต
- ห้องเด็กแรกเกิด

การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตรวจรักษาผู้ป่วยประสบอันตรายจากอุบัติเหตุ
ตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นโรคฉุกเฉิน

มีทีมแพทย์และพยาบาลประจำตลอด 24 ชั่วโมง ที่มีประสบการณ์รักษา ผู้ป่วยวิกฤตได้ทันที พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องช่วย หายใจ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเป็นต้น

การบริการห้องปฏิบัติการณ์
นักเทคนิคการแพทย์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ ทันสมัย
- ตรวจโลหิตวิทยาคลินิก
- ตรวจเพาะเชื่อแบคทีเรีย
- สำรองเลือดให้แก่ผู้ป่วย (ธนาคารเลือด)
- ตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
- ตรวจทางด้านจุลทัศน์ศาสตร์คลินิก

การบริการรังสีวิทยา
เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรังสีแพทย์และนักรังสีเทคนิคและ เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ให้บริการการถ่ายภาพทางรังสี
ควบคุมการใช้ เครื่องเอดซเรย์และอุปกรณ์ทางรังสีให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป เช่น ดูการแตกหักของกระดูก ดูความ ผิดปกติของปอดและหัวใจ
การส่องตรวจถ่ายภาพเอกซเรย์พิเศษ เช่นการตรวจทางเดินปัสสวะ (IVP)
การตรวจความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ (Ba enema)
การตรวจความผิดปกติของรังไข่, ท่อรังไข่ (Hysterosalphingogram)
การตรวจความผิดปกติของช่องน้ำไขสันหลัง (Myelogram)
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)

การบริการกายภาพบำบัด
เปิดให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 14.00 น.

โดยนักกายภาพบำบัดให้การบริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย
โรคระบบประสาท เช่น อัมพาตครึ่งซีก, อัมพาตครึ่งท่อนเป็นต้น
โรคระบบทรวงอกและทางเดินหายใจ เช่น จัดท่าระบายเสมหะ, เคาะปอด สอนการหายใจอย่างถูกวิธีเป็นต้น
โรคระบบทางกล้ามเนื้อและกระดูก เช่นปวดกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา, การทำงานหรืออุบัติเหตุ เป็นต้น
โรคระบบทางกระดูก เช่น ข้อเข่าเสื่อม, กระดูกสันหลังเสื่อม หรือไหล่ติดเป็นต้น